Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Představení společnosti

Informace pro dodavatele dle článku 13 GDPR

Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám poskytly přehled o zpracování vašich osobních údajů společností Rhenus Logistics s.r.o. a o právech, na která máte podle zákona o ochraně údajů nárok. Abychom splnili naši povinnost v souladu s článkem 13 GDPR, rádi vám poskytujeme níže uvedené informace o ochraně údajů:

Identifikace a kontaktní údaje správce:

Rhenus Logistics s.r.o.
Nučice 369
252 16 Nučice
Telefon: +420 311 716 111
E-mail: nucice@cz.rhenus.com
Web: www.rhenus.com

Účel zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

a.) Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely (např. předávání údajů v rámci skupiny), oprávněnost tohoto zpracování je dána na základě vašeho souhlasu. Váš souhlas lze kdykoli odvolat. To platí také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla poskytnuta před použitím obecného nařízení o ochraně údajů, před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že zrušení bude platit pouze v budoucnu. Zpracování, které proběhlo před zrušením, tím není dotčeno.

b.) Pro plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Zpracování osobních údajů se provádí za účelem zajištění plnění smluv s našimi zákazníky. Účely zpracování údajů jsou primárně založeny na požadavcích smluvního plněn. Další podrobnosti o účelu zpracování údajů naleznete v příslušných smluvních dokumentech a podmínkách.

c.) V rámci oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
V případě potřeby zpracováváme vaše data nad rámec skutečného plnění smlouvy, abychom chránili oprávněné zájmy nás nebo třetích stran. Například se může jednat o:

    Přezkoumání a optimalizaci postupů pro zjištění potřeb a přímý kontakt se zákazníkem
    Reklama nebo průzkum trhu a průzkumu veřejného mínění, pokud jste souhlasili
    Uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech
    Prevence trestných činů
    Opatření pro řízení podniků a další rozvoj služeb a produktů

d.) Z právních požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)
Jako společnost také podléháme různým zákonným povinnostem, tj. zákonným.

Kategorie osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které dostáváme od našich zákazníků v rámci našeho obchodního vztahu. Pokud jste náš zákazník jako fyzická osoba, vztahuje se to na vaše osobní údaje. Pokud nás náš zákazník oslovil v rámci obchodního vztahu, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli za tímto účelem (obvykle jméno, adresu a další kontaktní údaje, jako jsou jako e-mailová adresa, telefonní číslo a funkce). Kromě toho zpracováváme - v míře nezbytné pro poskytování našich služeb - osobní údaje, které jsme obdrželi od jiných společností skupiny Rhenus nebo od jiných třetích stran (např. pro provádění objednávek, pro plnění smluv nebo pro na základě vašeho souhlasu).

Na druhé straně zpracováváme osobní údaje, které jsme získali a které můžeme zpracovávat z veřejně přístupných zdrojů (např. katastry nemovitostí, obchodní registry, tisk, média, internet). Relevantní osobní údaje v procesu zúčastněné strany jsou jméno, adresa / další kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa), bankovní údaje a funkce.

Příjemci osobních údajů

Přístup k vašim údajům mohou mít přístup naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb. Přístup k údajům potřebují ke splnění našich smluvních a zákonných povinností. Jedná se o společnosti z níže uvedených kategorií:

Veřejné orgány a instituce v případě zákonné nebo oficiální povinnosti
Subdodavatelé

Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů: Zpracovatelé, kterým předáváme osobní údaje za účelem uskutečnění obchodního vztahu s vámi. Zpracovatelé, s nimiž Rhenus spolupracuje, jsou též zodpovědní za ochranu předaných údajů.  Jiní příjemci dat mohou být ti, kterým jste udělili souhlas s přenosem dat.

Přenos údajů do třetích zemí a mezinárodní organizaci

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro uzavření smlouvy, pokud je to přípustné na základě zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 f) GDPR

Pokud jsou údaje předávány do třetí země mimo EU, je zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů uzavřením standardních smluvních doložek EU a / nebo účastí příjemce a přijatými technickými a organizačními opatřeními třetí stranou, pokud jde o ochranu a bezpečnost údajů.

Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány pouze správcem, dokud je nezbytné sledovat účel, pro který byly zpracovány. Není-li uchovávání údajů nadále nezbytné pro plnění smluvních nebo právních závazků a pro sledování oprávněných zájmů, tj. pro uchovávání důkazů nebo důkazů v rámci zákonných ustanovení o omezení, budou tyto údaje pravidelně vymazávány.

Vaše práva

Právo na přístup
Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 1 měsíce od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele. (článek 15 GDPR).

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. (článek 16 GDPR)

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností. Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů (článek 17 GDPR).

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování (článek 18 GDPR).

Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR). Jinými slovy, máte právo přijímat vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost dozorovému úřadu.

https://www.uoou.cz/

Zrušení souhlasu
Pokud jste souhlasili se shromažďováním nebo používáním osobních údajů a chcete souhlas zrušit, můžete ho kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem.

Poskytování osobních údajů
V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje nezbytné k založení a vedení obchodního vztahu, ke splnění smluvních závazků s nimi spojených nebo které máme podle zákona shromažďovat. Bez těchto údajů budeme muset odmítnout uzavření smlouvy, provedení objednávky nebo již nebudeme moci realizovat stávající smlouvu a budeme jí muset končit.

Automatizované rozhodování / profilování
S vašimi údaji nedochází k automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

GDPR PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU

zpět

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky