Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Představení společnosti

Informace pro návštěvníky dle článku 13 GDPR

Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám poskytly přehled o zpracování vašich osobních údajů společností Rhenus Logistics s.r.o. a o právech, na která máte podle zákona o ochraně údajů nárok. Abychom splnili naši povinnost v souladu s článkem 13 GDPR, rádi vám poskytujeme níže uvedené informace o ochraně údajů:

Identifikace a kontaktní údaje správce:

Rhenus Logistics s.r.o.
Nučice 369
252 16 Nučice
Telefon: +420 311 716 111
E-mail: nucice@cz.rhenus.com
Web: www.rhenus.com

Účel zpracování a právní základ

Vaše data shromažďujeme, zpracováváme a používáme pro účely bezpečnosti společnosti Rhenus Logistics s.r.o., majetku našich zákazníků a osob, pohybujících se po areálu.

Kategorie osobních údajů

Následující údaje o vás mohou být zpracovány námi: datum, kontaktní osoba na Rhenus, čas, fotografie nebo videozáznam.

Příjemci osobních údajů

Vaše data zůstanou ve společnosti Rhenus Logistics s.r.o.

Doba uchování

Vaše data uchováváme po dobu 180 dní. Po uplynutí této lhůty budou data vymazána nebo, pokud jsou v papírové podobě, budou zlikvidována v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Vaše práva

Právo na přístup
Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 1 měsíce od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele. (článek 15 GDPR).

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. (článek 16 GDPR)

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností. Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů (článek 17 GDPR).

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování (článek 18 GDPR).

Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR). Jinými slovy, máte právo přijímat vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost dozorovému úřadu.

https://www.uoou.cz/

Zrušení souhlasu
Pokud jste souhlasili se shromažďováním nebo používáním osobních údajů a chcete souhlas zrušit, můžete ho kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem.

Poskytování osobních údajů
Nejste právně ani smluvně povinni zpřístupnit vaše údaje společnosti Rhenus Logistics s.r.o. za uvedeným účelem. Pokud však údaje odmítnete zpřístupnit, společnost Rhenus Logistics s.r.o. vám nemůže poskytnout přístup do svých budov a prostor.

Automatizované rozhodování / profilování
S vašimi údaji nedochází k automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

zpět

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky