Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Představení společnosti

Informace pro uchazeče o zaměstnání dle článku 13 GDPR

Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám poskytly přehled o zpracování vašich osobních údajů společností Rhenus Logistics s.r.o. a o právech, na která máte podle zákona o ochraně údajů nárok. Abychom splnili naši povinnost v souladu s článkem 13 GDPR, rádi vám poskytujeme níže uvedené informace o ochraně údajů:

Identifikace a kontaktní údaje správce:

Rhenus Logistics s.r.o.
Nučice 369
252 16 Nučice
Telefon: +420 311 716 111
E-mail: nucice@cz.rhenus.com
Web: www.rhenus.com

Účel zpracování a právní základ

Vaše údaje budeme zpracovávat s cílem posoudit vaši vhodnost pro danou pozici (nebo jakoukoli jinou otevřenou pozici v naší společnosti). Pokud by po ukončení výběrového řízení měly být údaje nezbytné z důvodu obhajoby nebo uplatnění nároků v rámci soudního řízení, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. 1 f) GDPR.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, oprávněnost tohoto zpracování je dána na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR). Váš souhlas lze kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání se projeví až v budoucnu. Zpracování, které proběhlo před zrušením, není ovlivněno.

Kategorie osobních údajů

Jsou zpracovány následující kategorie:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje, vzdělání, profesionální kariéra, případně další údaje, které nám zašlete.

Příjemci osobních údajů

K vašim dokumentům mají přístup všechny osoby přímo zapojené do procesu výběrového řízení (personální oddělení, vedoucí pracovníci).

Přenos údajů do třetích zemí a mezinárodní organizaci

Pokud jste požádali o práci mimo EU nebo jste udělili svůj souhlas se zařazením do evidence uchazečů s tím, že vaše údaje budou předány společnosti mimo EU z naší skupiny, můžeme také předat vaše údaje o uchazeči příslušné společnosti mimo EU. Přiměřená úroveň ochrany údajů je zaručena rámcovou dohodou o přenosu údajů mezi všemi společnostmi skupiny Rhenus s povinností dodržovat standardní smluvní doložky EU a příslušnými technickými a organizačními opatřeními.

Doba uchování

Vaše dokumenty jsou archivovány po dobu 13 měsíců od přijetí vašich údajů. Po tomto období budou všechna data z našich systémů odstraněna.

Vaše práva

Právo na přístup
Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 1 měsíce od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele. (článek 15 GDPR).

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. (článek 16 GDPR)

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností. Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů (článek 17 GDPR).

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování (článek 18 GDPR).

Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR). Jinými slovy, máte právo přijímat vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost dozorovému úřadu.

https://www.uoou.cz/

Zrušení souhlasu
Pokud jste souhlasili se shromažďováním nebo používáním osobních údajů a chcete souhlas zrušit, můžete ho kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem.

Poskytování osobních údajů
Nejste právně ani smluvně povinni zpřístupnit vaše údaje společnosti Rhenus Logistics s.r.o. za uvedeným účelem. Pokud však údaje odmítnete zpřístupnit, nebude možné vás zařadit do výběrového řízení na danou pozici ani vás evidovat v databázi uchazečů pro budoucí kontaktování s vhodnou volnou pozicí.

Automatizované rozhodování / profilování
S vašimi údaji nedochází k automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

zpět

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky