Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Představení společnosti

Informace pro zaměstnance dle článku 13 GDPR

Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám poskytly přehled o zpracování vašich osobních údajů společností Rhenus Logistics s.r.o. a o právech, na která máte podle zákona o ochraně údajů nárok. Abychom splnili naši povinnost v souladu s článkem 13 GDPR, rádi vám poskytujeme níže uvedené informace o ochraně údajů:

Identifikace a kontaktní údaje správce:

Rhenus Logistics s.r.o.
Nučice 369
252 16 Nučice
Telefon: +420 311 716 111
E-mail: nucice@cz.rhenus.com
Web: www.rhenus.com

Účel zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), federálního zákona o ochraně údajů a všech dalších příslušných zákonů.

Zpracování osobních údajů v první řadě slouží k založení, vedení a ukončení pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Primárním právním základem je článek 88 GDPR a zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.
Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti zaměstnavatele, zejména v oblasti daňového a sociálního zabezpečení. To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 c) GDPR ve spojení se zákonem č.  262/2006 Sb. Zákoník práce. Vzhledem k těmto právním předpisům podléhá Rhenus různým povinnostem v oblasti kontroly a podávání zpráv.

V případě potřeby také zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 f) GDPR za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích osob (např. úřadů). To se týká zejména vyšetřování trestných činů (právní základ čl. 26 odst. 1 věta 2 spolkového zákona o ochraně údajů) nebo v rámci skupiny Rhenus za účelem vnitřní komunikace a jiných správních účelů. Například:

Zajistit efektivní přidělování pracovní síly
Uplatnění právních nároků a obhajoba v soudních sporech,
Zajištění bezpečnosti IT a operací IT,
Prevence a objasňování trestných činů,
Video dohled pro ochranu areálu a skladovaného majetku zákazníků, pro shromažďování důkazů v případě loupeží a podvodů,
Opatření pro zabezpečení budov a zařízení (např. kontroly přístupu),
Řízení rizik ve společnosti.

Pokud si přejeme zpracovat vaše osobní údaje pro účely, které nejsou uvedeny výše, budeme vás o tom předem informovat a v případě potřeby předem získáme váš souhlas.

Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme od vás osobní údaje za účelem vytvoření, vedení a ukončení pracovního poměru. Údaje jsou osobní, pokud jsou jasně přiřazeny konkrétní osobě nebo pokud k této identifikaci může dojít alespoň nepřímo.

Mezi zpracované kategorie osobních údajů patří zejména vaše kmenová data (jako je křestní jméno, příjmení, tituly, datum narození, pohlaví, národnost, rodinný stav, označení a osobní číslo), kontaktní údaje (např. adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, ( mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa), logovací data generovaná při používání IT systémů, jakož i data z jakéhokoli firemního video dohledu a další data z pracovního poměru (např. dotazník personálu, sociální data, velikost boty, zdravotní způsobilost k práci) číslo pojištění a název zdravotní pojišťovny, bankovní údaje, údaje o mzdě, místo zaměstnání nebo pracoviště, údaje o docházce (nepřítomnosti a svátky, služební cesty , doby pracovní neschopnosti, školení), pracovní zkušenosti, osvědčení / reference, fotografie na pracovních dokladech, pracovní zařazení, funkce, pracovní historie, pracovní doba, odměna a složka odměny

Přenos údajů do třetích zemí a mezinárodní organizaci

Pokud přenášíme osobní údaje poskytovatelům služeb nebo společnostem ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), dojde k přenosu pouze v případě, že Evropská komise potvrdila, že třetí země má odpovídající úroveň ochrany údajů nebo pokud existují jiné záruky ochrany (např. závazné vnitřní předpisy o ochraně údajů společnosti nebo standardní smluvní ustanovení EU). Informace můžete získat na výše uvedených kontaktních informacích.

Doba uchování

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely nutné. Po ukončení pracovního poměru budou vaše osobní údaje uchovány, pokud k tomu budeme ze zákona povinni. To vyplývá ze zákonných povinností poskytovat důkazy a uchovávat údaje, které jsou upraveny v platné legislativě. Osobní údaje mohou být rovněž uchovávány po dobu, během níž lze nároky uplatnit vůči skupině Rhenus (zákonná promlčecí doba tři nebo až třicet let).

Vaše práva

Právo na přístup
Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 1 měsíce od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele. (článek 15 GDPR).

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. (článek 16 GDPR)

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností. Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů (článek 17 GDPR).

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování (článek 18 GDPR).

Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR). Jinými slovy, máte právo přijímat vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost dozorovému úřadu.

https://www.uoou.cz/

Zrušení souhlasu
Pokud jste souhlasili se shromažďováním nebo používáním osobních údajů a chcete souhlas zrušit, můžete ho kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem.

Poskytování osobních údajů
V rámci pracovního poměru budete povinni poskytnout pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a provedení pracovního poměru, nebo které máme podle zákona shromažďovat. Bez těchto informací s vámi nebudeme moci uzavřít pracovní smlouvu nebo DPP/DPČ.

Automatizované rozhodování / profilování
Vaše data částečně zpracováváme automaticky s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování). Profilování používáme například v následujících případech: Vzhledem k zákonným a regulačním požadavkům jsme povinni bojovat proti praní peněz, financování terorismu a trestné činy, které ohrožují majetek.

zpět

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky