Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Představení společnosti

Informace pro příjemce e-mailů dle článku 13 GDPR

Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám poskytly přehled o zpracování vašich osobních údajů společností Rhenus Logistics s.r.o. a o právech, na která máte podle zákona o ochraně údajů nárok. Abychom splnili naši povinnost v souladu s článkem 13 GDPR, rádi vám poskytujeme níže uvedené informace o ochraně údajů:

Identifikace a kontaktní údaje správce:

Rhenus Logistics s.r.o.
Nučice 369
252 16 Nučice
Telefon: +420 311 716 111
E-mail: nucice@cz.rhenus.com
Web: www.rhenus.com

Účel zpracování a právní základ

Vaše data zpracováváme pouze pro účely, pro které jsme je obdrželi nebo shromáždili. To je zejména pro tyto účely:

Komunikace
Odpovědi na dotazy
Zahájení a poskytování služeb
Zahájení a plnění smluv

O zpracování pro jiné účely lze uvažovat, pouze pokud jsou splněny nezbytné právní požadavky podle čl. 6 odst. 1 písm. Bylo GDPR. Informační povinnost podle čl. 13 odst. 1 písm. 3 a čl. 14 odst. 1 písm. 4 GDPR je samozřejmě zachována.

Právní základ pro zpracování osobních údajů se řídí článkem 6 GDPR, pokud neexistuje zvláštní právní ustanovení. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli zrušit s účinností do budoucna.

Jedná se zejména tyto možnosti:

    Čl. 6 odst. 1 písm. 1 a) GDPR
    Čl. 6 odst. 1 písm. 1 b) GDPR
    Čl. 6 odst. 1 písm. 1 c) GDPR
    Čl. 6 odst. 1 písm. 1 f) GDPR

Kategorie osobních údajů

Pokud shromažďujeme vaše data, potom přímo z komunikace s vámi, a proto víte, jakých údajů se to týká. Jedná se především o:

Kmenová data, například jméno a příjmení, odborná kvalifikace
Kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní a faxové číslo, e-mailová adresa
Obsah komunikace
Informace o účastnících, včetně informací o zákonných zástupcích a skutečných majitelích
Informace o skutečnostech případu, včetně informací o osobních a ekonomických okolnostech zúčastněných stran

Příjemci osobních údajů

Zaměstnanci specializovaného oddělení
Zpracovatel, tj. společnosti, které z důvodu smluvních závazků zacházejí s vašimi údaji výhradně na základě pokynů Rhenusu.

Přenos údajů do třetích zemí a mezinárodní organizaci

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro uzavření smlouvy, pokud je to přípustné na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 f) GDPR, pokud jsme ze zákona povinni jej předat nebo jste s tím souhlasili.

Pokud jsou údaje předávány do třetí země mimo EU, je zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů uzavřením standardních smluvních doložek EU a / nebo s účastí příjemce a s přijatými technickými a organizačními opatřeními třetí stranou.

Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány pouze správcem, dokud je nezbytné sledovat účel, pro který byly zpracovány. Není-li uchovávání údajů nadále nezbytné pro plnění smluvních nebo právních závazků a pro sledování oprávněných zájmů, tj. pro uchovávání důkazů nebo důkazů v rámci zákonných ustanovení, budou tyto údaje pravidelně vymazávány.

Vaše práva

Právo na přístup
Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 1 měsíce od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele. (článek 15 GDPR).

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. (článek 16 GDPR)

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností. Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů (článek 17 GDPR).

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování (článek 18 GDPR).

Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR). Jinými slovy, máte právo přijímat vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, můžete podat stížnost dozorovému úřadu.

https://www.uoou.cz/

Zrušení souhlasu
Pokud jste souhlasili se shromažďováním nebo používáním osobních údajů a chcete souhlas zrušit, můžete ho kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem.

Poskytování osobních údajů
Nejste právně ani smluvně povinni zpřístupnit vaše údaje společnosti Rhenus Logistics s.r.o. za uvedeným účelem. Pokud podáte námitku, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Automatizované rozhodování / profilování
S vašimi údaji nedochází k automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

zpět

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky