Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics Imprint

Informácia ohľadom Práv dotknutej osoby

I.  Name and address of the controller

The controller in the sense of the General Data Protection Regulation and other national data protection laws in the member states as well as other data protection law provisions is:

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Germany
Phone: +49 (0)2301 29-0
Email:  info@de.rhenus.com
Website: www.rhenus.com

II. Name and address of the data protection officer

The controller’s data protection officer is:

Data Protection Officer
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Germany
Email: datenschutz@de.rhenus.com
Website: www.rhenus.com

We would like to provide you with the following notes and information regarding the way that we carefully protect your private details and the extensive level of confidentiality when handling your data:

Vážené dotknuté osoby,

vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby ste si prečítali nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.  

OBSAH

1.       Kto je správca vašich osobných údajov? 

2.       Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť Rhenus Logistics, s.r.o., ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.

2. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť  Rhenus Logistics, s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Kde môžete práva uplatniť ?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke:  033/7760 207 poslaním e-mailu na adresu: dataprotection@sk.rhenus.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Orechová 2/B, 922 10  Trebatice.

Právo podať podnet Úradu na ochranu osobných údajov
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba je oprávnená podať podnet na dozorný orgán. V prípade pochybností alebo akýchkoľvek otázok, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, môžete sa obrátiť na našu kontaktnú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety riadne preveríme.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. 

Revocation

You have the right to cancel your declaration of consent provided under data protection law at any time.

Datenschutzerklärung Widerruf

Data
* Pflichtfeld

Your Enquiry

You have a question about data protection at Rhenus Logistics? Send us a message:

Datenschutz Kontakt

Data
* Pflichtfeld

Seite drucken

Contact

Rhenus Logistics, s.r.o.

Orechová 2/B
922 10  Trebatice
Slovakia
Tel: +421-33-7760 111
Fax: +421-33-7760 224
E-mail: rhenus@sk.rhenus.com